Studia podyplomowe

Image
Image
Image
Image

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do:
 • absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń  w podziemnych zakładach górniczych,
 • absolwentów innych kierunków aniżeli Górnictwo i Geologia, którzy zamierzają ubiegać się o:
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych,
  • przyjęcie na II stopień studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności Górnictwo Podziemne.
Studia Podyplomowe "Górnictwo Podziemne" spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących czynności w dozorze i wyższym dozorze w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu (górniczego, techniki strzałowej, tąpań) ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).
 
Studia obejmują 244 godziny zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  seminariów i umożliwia uzyskanie 60 punktów ECTS.  Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Program studiów

Na studiach realizowane będą następujące przedmioty:

 • Geologia złożowa i górnicza,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Urządzenia elektryczne,
 • Maszyny i urządzenia górnicze,
 • Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • Technika strzelnicza,
 • Budownictwo podziemne,
 • Hydrogeologia górnicza,
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie,
 • Podstawy wiertnictwa
 • Pożary podziemne.

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury są zbieżne z treściami zawartymi w programie zajęć dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni słuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin stałych. Odpowiednio przygotowany program nauczania, zbieżny z obowiązującymi standardami na I stopniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, na kierunku Górnictwa i Geologii, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego, obejmuje szeroką gamę treści kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika strzelnicza, zagrożenia naturalne, pożary podziemne oraz technika podziemnej eksploatacji złóż). Dopełnieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie pracy końcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji złóż.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas trwania studiów

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

Termin zgłoszeń

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce „Kandydaci”),
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą.

Tryb zgłoszeń

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.

Miejsce zgłoszeń

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A4, pokój nr 12

Osoby przyjmujące zgłoszenia

Wojciech Cyrnek,  tel. 12 617 20 74, wocy@agh.edu.pl

Opłaty

5 500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)

Organizator studiów

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami                    
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

AGH Kraków - budynek A4 - II p.; pokój 205
tel.: +48 12 617 49 30; e-mail: burtan@agh.edu.pl

Informacje dodatkowe

Zajęcia na studiach odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (po południu od 16.30) i w soboty (oraz wybrane niedziele)

Przewiduje się prowadzenie niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu).

Studia Podyplomowe Górnictwo Podziemne

Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4, pok. 12

Kontakt

tel.: 12 617 20 74
e-mail:  wocy@agh.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.